Nya Bergkvara:33-34


(Rubrik:) Vrångeböke och Jeßemåla Almosrysokn Kinnewaldz herett

1. Wrångaböke f
relse hemman 1 rentar                                               5 lispund åal, 5         
    lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            10 tunnor
    suartmylle åker medh monga stenar
    och röör.
3. Engh till                                                                                             120 stackar när
    gräswext ähr
    Engan ähr skogigh och stenigh
4. Goda humblegårdar
5. Trägård.
6. Måße.
7. Holmar
8. Betishagar.
9. Star engh.
    Quarn ålefiske befins. Jngen syn-
    nerligh lägenheet medh skog och uthmark.
 
10. Jeßemåla frelse hemman 1 rentar                                                    3½ lispund smör                  
11. Vthsäde                                                                                           5 ¼ tunna
      Sur suartmylle åker medh mangha stenar
      och röör sampt flathellar, bär
      sällan rughsäde.
12. Engh till                                                                                           70 stackar när
      medelmåtigh gräßwext ähr och ähr
      hon skogigh och sank.
13. Godh humblegårdh.
14. Betishagar
      Jnghen synnerligh lägenheet medh
      skogh och uthmark.
 
(Karttext:)

Möre åå