Nya Bergkvara:39-40


(Rubrik:)  Grömteboda och Midingztorp Vrshulta sokn Kinnewaldz herett

1. Grömteboda skat
te hemman 1                                                                              skatte penningar  11 öre
2. Vthsäde                                                                                                                10 ½ tunna
    J åkergerdet ähr alt saniordh.
3. Engh till                                                                                                                 90 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Engan ähr skogig och stenigh.
4. Betishagar.
5. Quarn.
6. Trägårdh.
    Godt fiskewatn befins.
    Lägenheet med eke, bööke, tim-
    berskogh och god vthmark
    Vthi Ramsöö hafuer och bemälte
    gård sin halfpart.
 
7. Midingztorp frelse hemman 1 rentar                                                                       6 lispund     
    smör
8. Vthsäde                                                                                                                  13 ½ tunna
    J åkergerdet ähr alt sanjord
9. Engh till                                                                                                                   120     
    stackar
    när gräswext ähr
    Engan ähr full medh backar och skog
10 Betishage.
11. Ramsöö kommer halfparten till
     bemälte gård.
     Godt fiskewatn och god lägenheet
     medh skogh och vthmark.
     Vthmarken strecker sigh ifrån lilla
     Klesa wijk till Ramsiöbek och till
     Angiööll.
 
(Karttext:)

Lonke siön
Lacus Mien
Lacus Mien
Ramsöö
Scala ulnarum