Nya Bergkvara:5


(Rubrik:) Huseby Kinnewaldz härett Skatelöf sokn.

1.   Huseby – Crone hemman     4
2.   Vthsäde                                                                                            40 ½ tunna  
     samt leerjord medh
     mull beblandat.
3.   Engh till                                                                                             200 laß
     när medelmåtigh gräs-
     wext ähr.
4.   J bemälte by ähr och een frel-
     segård rentar                                                                                     3 lispund smör
     och kommer wälborna fru Mertha
     till på Westerby. Hafuer
     alt åker och engh tillsammans.
     Lägenheet med skogh och vth-
     mark.
     Södergården hafwer een
     engh på östre sidan om
     åån till                                                                                               10 stackar                                            
     Såsom och Norregården
     tuå enghar till                                                                                     9 stackar
5.   Cronoengh kommer Hans
     Nådh till och fåås på
     samme                                                                                              8 laß
     när gräswext ähr.
6. Uthsäde till Johan Michil-
    sons gård                                                                                           14½ tunna
7. Engh till                                                                                              40 laß
    Ähr och een engh på wästre
    sidan om åån uthi Näs-
    åkers engh till                                                                                     8 laß
8. Miölquarn rentar                                                                               161
9. Sågequarn
10. Hammarsmidian
11. Maßungnen
12. Kålladerna
13. Tegelladan
14. Betishage.
Lägenhet med2
och vthmark3

(Karttext saknas)

1 Härefter oläsligt.
2 Skada i papperet.
3 Skada i papperet.