Nya Bergkvara:75-76


(Rubrik:) Hennæs Nådigdes Fruns Fru Kierstina Ribbingz arffwegodz j Liungarum medh des omliggande ägor affmätte.

1. Skattegården j Liungarum haffwer åker-

    skifte på bredden                                                                               21 allnar
    på längden 326 allnar
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  8 tunnor
    Andra åhrs vthsäde                                                                            7 ½ tunna
    Engh till                                                                                             9 laß
    när medelmåtigh gräswext ähr
2. Söregården jbidem haffwer åkerskifte
    på bredden                                                                                        21 alnar
    längden                                                                                             326
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  8 ½ tunna
    Andra åhrs vthsäde                                                                            8 ¼ tunna
    Engh till                                                                                             70 stackar
    näs gräswext ähr
    Till bemälte heman ähr temmeligit laxefiske.
3. Östregården jbidem haffuer åkerskifte
    på bredden                                                                                        21 alnar
    längden 326.
    Jtt  åhrs vthsäde                                                                                 8 ¼ tunna
    Andra åhrs vthsäde                                                                            8 ½ tunna
    Engh till                                                                                             70 stackar
4. Norregåden jbidem haffuer åkerskifte
    på bredden                                                                                        24 alnar
    på längden                                                                                         326 alnar
    Itt åhrs vthsäde                                                                                  9 tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             9 tunnor
    Engh till                                                                                             80 stackar
5. Brunsgården jbidem  haffuer åkerskifte på
    bredden                                                                                             32 alnar
    på längden                                                                                         326 alnar
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  9 ¼ tunna
    andra åhrs vthsäde                                                                             9 ½ tunna
    Engh till                                                                                             80 stackar
 
6. Klåckaregården jbidem haffuer
    åkerskifte på bredden                                                                        21 ½ alnar
    Längden                                                                                            326 alnar
    Itt åhrs vthsäde                                                                                  8 tunnor
    Andra åhrs vthsäde                                                                            8 tunnor
    Engh til                                                                                              76 stackar
 
7. Storegården jbidem kommer hans
    Nåde fältherren till räntar smör                                                          2 lispund
    haffwer åkerskifte på bredden                                                            50 alnar.
    Längden                                                                                            326 alnar
    Itt åhrs vthsäde                                                                                  18 tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             18 tunnor
    Engh till                                                                                             120 stackar
    när gräswext ähr
    J alla åkergerden ähr alt sanjord
    och ähr med någon mull beblandat.
 
A. Bemerker åkrarna.
B. Sann engen
     och hafuer bemälte Hans Nådes skatte vthjord in-
     gen deell vthi samma engar.
C. Myra.
D. Hans Nådes enghar nyligen intagna.
E. Siömaden
F. Wästergerdet.
G.. Lille gerdet.
H. Östre gerdet.
I . Söre gerdet.
K. Betis hagar.
L. Engh hagar.
M. Trägårdhar.
N. Kålgårdh.
Till bemälte by befinns laxefiske
till hwar gård så när som till skatte
vthjorden. Temmeligh lägenheet
med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Scala ulnarum
(Karttext i nedre marginalen:)
Aff Erich Nilson Aspegreen manu propria