Nya Bergkvara:8-9


(Rubrik:) Strööby i Kinnewaldz häredt Skatelööfz sokn
1. Ströby skattehemman - 3 hafwa skattepenningar  29 ¼ /ör. Chrono hemman 4 lispund smör
2. Vthsäde                                                                                            45 tunnor
    Godh suartmylle åker med många stenar och
    backar
3. Engh till                                                                                             200 laß
    när medelmåtigh gräswext ähr
4. Enghagar
5. Betishagar
    Lägenheet med skogh uthmark och fiskewatn
6. Een frelsegård rentar 4 lispund smör huil-
    ken kommer1 och wälborna fru Kierstina till
    på Påarp och hafua alt ägor tillsammans.
7. Höö lader.
8. Humblegårdar.
 
9. Krogztorp Chrono frelse hemman rentar                                          2 ½ lispund smör
10. Vthsäde                                                                                          5 tunnor
     Suartmylle åker medh monga
     stenar och röör.
11. Engh till                                                                                           15 laß
     när gräwext ähr
     Engan ähr skogigh och med mon-
     gha stenar och backar.
     Quarnestelle befins
12. Betis hagar.
      God lägenheet med skogh
      och vthmark
 
13. Apelrydh chrono hemman ½ rentar                                                1 lispund smör
14. Vthsäde                                                                                          3 tunnor
      Mojord med mongha stenar
      och röör.
15. Engh till                                                                                           10 laß
      när gräßwext ähr.
16. Betis hage
      Engan ähr skogigh och sank, så-
      som och med mongha backar
      som oduglighe ähra.
      Lägenheet med skogh och
      uthmark.
 
17. Timmeröön chrone engh
      rentar                                                                  1 lispund smör (?) daler (?) 20 /ör
18. Star och hårdwalz engh
      till                                                                                                    10 laß
      när gräswext ähr
19. Höölada.
 
(Karttext:)

Krokztorp
Apelrydh
Timmerön
Scala ulnarum till sielfwe holmen allena

1 Härefter ett ord oläsligt.