Nya Bergkvara: Titelsida


Afrijtningh

oppå

Nye Berqwara och Trestenshultz 

vnderliggiande

godz

Anno 1637