O1:1-2

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                              tunner    Laaß


           Kårthe skattehemman    1/2                                                     
           Vthsäde alz obrukat                                                       7 2/5   
           Ensäde, Sandh, och öreiordh
           Hård wåldh, och starrbotz, Engh                                                  16
           Fiskie watn, Vtij åhn. Något öster ifrån byn.
           Timmerskogh nödtorfftigd, Mulbethe
           godt.
           Ähr achtandeß att detta hemmanet är
           öde blefvet, för det hafver altid warit
           soldater påpåbodt förbenembte hemman effter
           de hafr althid warit bortte.
           
  

(Karttext:)   


Onyttig Måße
Hård walz Ängh
Öffwergånget med Liungh
Sand och Örr iord
grund iord
Här tager Svenliunga Egor wedh 
Starrbårz Engh
Liungh och Stenigh Hård walz engh
Betz marck och Liungh
Liungh
Liung
På denna Sijdan möter en Stor onyttig måße
Svenliunga ägor
Scala vlnarum