O1:37-38

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                          

           Kåffraa cronehemman           1/4             
           wthsäde alz                                                                            4/5
           Staarbootz och något hård wåldz eng                                        12
           humblegårdz stänger                                  200
           Skogh till timbber, Gierdßle, och
           brännemarck nodtorftigh, Mulbe-
           the medelmåttigt
  
          
           Quarn Torpet ähr ett nybygge    
           wthsäde alz                                                                           1/2
           hård wåldz och steenewåldz eng höö                                           2
           En quarn gångande höst och wår
           och ähr intet mera att förbättra

           Bråten crone                         1/4             
           vthsäde alz                                                                        2  3/10      Tunneland
           Ensäde sand mylla och leer iordh
           Hård engh höö till                                                                     10
           humblegårdz stänger                                  100 Stycker
           
           Ruuarna crone                      1/8             
           vthsäde alz                                                                            4/5      
           Hård wäld och staarbothz engh höö                                            6

           Till förbemälte gårdar finnes timbber
           skogh, Gierdslee, Brannemark
           nödtorftigt,
Mulbethe godt.

    A    Ähr en engiefiähl till Säffzhult
           höö till                      4   laß
    B    Ähr en quarn till förbemälte gårdh
           gångande höst och wåår.
           
          

         

(Karttext:)   


Star båtz äng
på denna Sijdan bäcken möta Wästra Koffweras ägor
här möter Åß häradt
Sand Mylla
Kofwera
Vtmarkan
Staarbåtz ängh
Staarbåtz ängh
Skenewalz ängh
Hård walz walz ängh 
Sand mylla iord
Hård walz ängh med grän och Biörkeskog
Vtmarkan
Onyttig Måße
Leer iord
Bråten
Vtmarkan
Quarnetorpit
Vtmarkan.
quarn
Quarn
Scala ulnarum
ängh
Vtmarkan på alla Sijder
Betz mark
Staarbåtz ängh
Ruerna
Betz Hage
Kåfra 4 penningar