O1:41-42

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhult Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                             tunner    Laaß

           Ropperydh  cronehemman                         1
                                                 förmedlat i           1/2
           wthsäde alz                                                                           3 1/2
           Ehnsäde swart mylla och wåthachtig åker
           hård wåldz engh, höö till                                                            16
           humblegårdzstänger   200   Stycker
          
           Kannickebo  crone 1 förmedlat i                1/2
           wthsäde alz                                                                           3 2/5
           Ensäde swart mylla och steeningh iord
           hård wäldz engh till                                                                    19

           Till förbemälte gårdar ähr fiskiewatn i Säf-
           wee siön, Medelmåttigt höst och wår
           Skog till timbber, Gierlsle, Bränne-
           mark nödtorfftigh, Mulbete medel-
           måttigt.
         

          
   

(Karttext:)   


Scala Ulnarum
Sääfwe Siöö
Onyttig måße
Här möta Hallerydz ägor
Onyttig måße
Hård walz ängh med småt Eke. 
Onyt tigh måßer
Liungh och Hård walz ängh ilack
Betz mark
Svart mylla iord
Onyttig måße
Ropperedh
grund wåtachtig iord
Här tager Siöboß ägor
Stening Hård walz ängh
Vtmarkan.
Betz hage
Staarbatz ang¹
Svart mylla iordh
Kanickabo
Tuffwig ängh
ilack ängh med skog och bärijß
Wthmarkan
 ¹ D.v.s. äng.