O1:5-6

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde    Höö
                                                                                              Tunner    Laaß


           Ringesteena ähr fem hemman                                                       
           Vthsäde på heela byn                                                   39 3/10      129
           Ensäde, Swart mylla, och sand iord
    1     Stompnen skatt hemman   1
           Wthsäde  brukat   4 4/5                                                                    6 1/5
                         obrukat   1 2/5
           Hård wåldz, och starbotz engh. Höö                                             20
           
    2     Swahle gården skatte     1
           Wthsäde  brukat   7 3/5                                                                    9 1/5
                         obrukat   1 3/5
           Hård wåldz engh, och starbotz engh. Höö                                     30
           Quarn gångandeß höst och wår.
           
    3     Jegare gården skatte      1
           Wthsäde  brukat   6 3/5                                                                    8
                         obrukat   1 2/5
           Hård wåldz, och starbotz engh. Höö till                                        30
           
    4     Lille gården frelße          1
           Wthsäde alz                                                                                         4 7/10  
           Hård wåldh, och starbotz engh. Höö                                             25
   
    5     Per Olufz gårdh skatte   1
           Wthsäde  brukat    4 1/2                                                  6 3/5
  
                         obrukat  2 1/10     
           Hård wåldh, och staarbotz engh. Höö                                           20
           
    6     Noch en cronetompt ränther
           Smör 1 lißpund,
           Wthsäde alz öde                                                                                3/5
           Hård wåldz, och staarbotz engh. Höö                                             4
                  
           Till förbemälte by ähr skogh, timbber, giardzle¹, och
           brännemarck nödtorftigt, fiskiewatn något
           lijtet i Ååhn, Mulbethe godt,
           Noch dhe andre byesens engiar finnes en deel
           igen folio. <...>  Och en deel finnes igen folio <...>

Numero 7   Ähr 8 ängiefiäller till Torph, hwilcke ängier brukas
            till torph och ränther smör 1 Lißpund  Höö   8   Laß

Numero 8   Ähr 8 ängiefiäller till Aspenääß höö till  4   Laß
Numero 9   Ähr en crone ängh brukas vnder byn höö   6   Laß(Karttext:)   


Betz Hage
Pädres
Tuffwig Skönwalz ängh
Här tager Vtmarkan wedh
Swart mylla iord
Skön walz ängh
Stinigh ängh
Betz Haga
Staarbåtz ängh
här möta den andre delen aff byßenß ägor
Sand myl la iord
Lind
Swart mylla iordh
Staagh walz ängh
Sandh
Bärande Star båtz ängh
Betz mark
Hård walz ängh med Liungh 
Sköön walz ängh
Liung Backe
maa och Staar båtz ängh
på denna Sijdan möta Molestorpa Ägor
på denna Sijdan möta Byßens ägor
Scala vlnarum
¹ (giardzle ska vara giärdzle)