O1:55

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Hijllarydh Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                        

           Weeka cronehemman 1 förmedlat       1/2 
           Wthsäde i gierdet A   4                                 7 3/5
                         i gierdet B    3 3/5
           Ensädesiordh.
           hård wåld och staarbotz eng hö                            25

           Fiskie watn ähr medelmåtigt,
           Gierlsle, och brännemarck
           nödtorfftigh, Mulbethe 
           godt, allmenne sochne skogh
           Timbber skogh på Giälffwä-
           gen.
           En ängie fiäll till skattegården
           Weeka   höö 1 Laß Specificerat folio
          
Och jntet ähr anoterat.
          


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
På denna Sijdan möter Gielarydz ägor
Hård walz ängh med Eke Ene och Liungh mästebo parten Öffwergångit doch några parker som bärias kan
Onyttig måßa.
Betz Hage
Wekas egor
Hård walz ängh med Ekeskogh Öffwergångit
Hård walz ängh
Hård walz ängh
Lind
Swart mylla iord
Skön walz ängh
Tuffwig hårdwalz äng
Betz mark