O1:66

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sämms Sochn                        
                   

    
 Notarum Explicatio                               Vtsäde   Höö
                                                                          tunnor   Laaß       

           Wyggby ähr 4 hemman och 3 tompter                 
           Wthsäde till alla gårdarna                <...>                          
           Skattegården j Wijggby skattar          1
           Wthsäde brukat    6 4/5                                       7 2/5
                        obrukat   1 3/5
           Hård wåld och staarbotz engh                               25

           Ibijdem skattehemman                        1
           Wthsäde alz                                                       9 9/10
           Hård wåld och staarbootz engh höö till                  30
           Quarn gångandeß hööst och wår.
           Humblegårdzstänger 800 Stycker

           Anderß gård ibidem frelße vnder Torpa
           Wthsäde alz                                                       9 3/10
           Noch ett lijtet gierdet som intet ähr affmät
           lyder till förbemälte gårdh,

          Hanß gårdh i Wijggby frelße vnder
          Toarph,
          Wthsäde vthj detta gierdet                                   3 4/5
          Noch hafwer han störste deelen, aff
          sin åker, som ähr intet affmät
          Hård wåldh och staarbootz engh höö                      30

          Tompterna brukas vnder förbemälte gårdar
          och imgen weet att åthskijllia gårdarnas
          ägor ifrån tompternas
          
           Till förbemälte hemman ähr fiskie
           watn vthwaldh, Skogh till
           Timbber, Gierlsle, och bränne
           marck nödtorftigh, Mulbethe
           godt,
 


(Karttext:)   


Starbotz Ängh
här möther Jöötakrah ägor
Scala Ulnarum
Vggle Siöön.
Staar båtz ängh
Stenbåtz ängh med Små Skog
Stag walz ängh
Asvngen Lacus
här möther Åaltorphs herregårdars ägor
Onyttigh Måße
Stenigh Betz mark
quarn
Stenig Mark Brukas någit till ängh
Stenigh Marck
Sanch hård walz ängh Ängh dock bärande
Starbåtz Ängh
Hård walz
Stenigh Betz mark.
Stenigh march
Ekeskogh
Stenigh Betz mark
Sanck Kääär Ängh doch Bärande
Svart mylla iord
här möter vthmarks ägor
Staar båtz Ängh
här tager vthmarckens ägor wedh
Stenigh hårdwalz Ängh med Ek och Små Skogh
Och Maa Ängh