O1:73

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Tweredh Sochn.                         
                   

    
 Notarum Explicatio                                  Tunnor   Laß

           Bane crone                                      1/2                 
           Wthsäde alz                                                          2 2/5
           Ensäde ööhr, och swart mylla iord
           Hård wåld med liungh öfwergången
           höö till                                                                       10

           Fiskie watn i Angh siön, Något lijtet
           Skogh till timbber, Gierldsle ringa
           Brännemarck på Gierdewägen
           nödtorfftigh, Mulbethe medel-
           måttigh.
           
          

(Karttext:)   


Scala vlnarum
Angh Siö
Wtmar kan på alla Sijder
Betz mark med Liungh och Ekeskogh
Liungh backe
Liungh backe
Bane
Liungh och Hård walz ängh
Onyttigh måße
Betz mark.
här Möther en onyttigh Moßa som lyder till Arneryyd