O1:77-78

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh     Tweredz Sochn                         
                   

    
 Notarum Explicatio                              
                                                                                

           Staffweryydh skatte                      1 
           wthsäde brukat    4 2/5                                       5 2/5
                        obrukat   1
           Ehnsäde swart mylla  och
           steningh åker,
           Hård wåld och sanck engh
           höö till                                                                   25
           

           Millan gården ibidem skatte           1 
           wthsäde brukat    7 1/10                                      7 1/2
                        obrukat      2/5
           Swart mylla och steningh åker
           Hård wåld och sanck engh
           höö till                                                                   20

           Öffwergården crone                         1 
           wthsäde alz                                                        4 1/10
           Ensäde swart mylla och
           steeningh åker,
           Hård wåld och sanck engh
           höö till                                                                   16
           
           Till förbemälte gårdar finnes
           Skogh till gierlsle, och brän-
           nemarck nodtorftigh¹, Mul-
           bethe  ståthelighet. Haßel
           och Bookieskogh vthwåldh

           Hwaßeryd skatte                            1 
           wthsäde brukat    6 4/5                                       7 4/5
                        obrukat   1
           Ehnsäde swart mylla och wät-
           achtigh iordh,
           Hård wåld och stagwaldz 
           engh höö till                                                           20
           
           Humblegårdstänger  200 stycker
           fiskie watn i Assungen och
           i Siön godt, Hasle och
           Booke skog åhräffligh
           godh, Mulbethe godt,(Karttext till Staffweryydz ägor:)  


Onyttigh måße
Maa Ängh
Betz mark med Ekeskogh och Enebysker
Liung
Sanck ängh
Svart mylla iord
Kulle
Kulle
Vthmarkan Staffweryyd
Hård walz Ängh med Liungh mark och tuffwigh Engh
Betz Mark med Ekestubber och Liung öffvergångit
på denna Sijdan möter Folckeßrydz ägor
 
 
 
(Karttext till Swaaßerydz ägor:)  


på denne Sijdan möther Hwaßerööd Frelße gård ägor
Stagh wall Och Små Staar
Vthmarkan på de andre Sijderna
Stenig Hård wallz ängh
Hwaaßerydh
Svart mylla wåtachtig iord
Vthmarkan
Betz och Liung mark
Hwaßeryd Siön
Scala ulnarvm¹ D.v.s. nödtorftigh.