O1:79

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh     Tweredh Sochn                         
                   

    
 Notarum Explicatio

                         
       
           Aahlhambar skatte                     1                                
           wthsäde alz                                                             7 4/5
           Ensäde swart mylla och steningh
           åker.
           Hård wåld och skiön waldz engh höö                         16

           Humblegårdz stänger   400 stycker
           Book och Hasleskogh goder, Bränne-
           marck nödtorfftligh, Mulbethe
           godt, doch lijder stoor skada för _
           höga bergh klipper skull, att
           bodskapen kommer dher på klippor-
           na och faller wthföre, och slår sigh
           i några stycker sönder, och intet
           åhr gåå för bij vthan dher skeer
           skada
           Fiskie wathn i Assungen ååröstere-
           ligh godt
 
          

(Karttext:)   


Vthmarkan på alla Sijder
Sanck ängh
Asungen Lacus
Måßig äng
Kålgård
Sanck Skön walz ängh, Bärande ängh
Stenig och tuf wig måß ängh
Alhammer ägor
Hård walz ängh