O1:8

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde    Höö
                                                                                              Tunner    Laß
           
   
           Stoore Laa ärph    crone    1/2
           Wthsäde alz                                                                                         3 4/5
           Ensäde, Sandmylla iord.
           Hård wåldz, och staarbotz
           engh, Höö till                                                                              12
          
           fiskiewatn i åhn
           ringa1 höst och wår
           Skogh till timbber lijtet,
           Bränne mark och gierdzle
           på Sexdrega Sochne skogh
           mulbethe godt.


           Lille Laaärph    crone    1/2
           och hafwe leegat ööde
           i många åhr, störste deelen
           aff ägorna ähr med liung
           öffwergånget, och hafwer
           leegat för fäfott i 40 åhr
           men det nu brukas kan
           såsom affmäthit och ahnteck-
           nadt ähr vthsäde alz                                                      2 3/5
           Höö till                                                                                       5
           
           Skogh till timbber lijtet,
           Bränne mark och gierdzle
           på Sexdrega Sochne skogh.
           Mulbete godt, fiskie
           watn i åhn
           ringa host2 och wåår.
 (Karttext:)   


Scala Ulnarum
På denna Sijdan möta Rompebos ägor
Liungh Mark
Liungh Mark
Stenigh Hård walz Ängh
Sand mylla iord
Tuffwigh Ängh
Liungh mark
Skön walz Frelße ängh i Starröö
Lilla Laarp öde
öde
öde
Sand mylla
öde
öde iord
Sand mylla
ängh
här tager Vtmarken wed
 
 


1 medelmåttigh överstruket och ersatt av ringa.
2D.v.s. höst.