O1:9-10

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                              tunner    Laaß


           Staarydh ähr    2    hemman    frelße
           gården ähr jntet aff mät
           Söder gården crone hemman        1
                                 förmedlat till          1/4                                       
           Vthsäde alz                                                                                    5
           En[sn]säde, Sand och mulliordh
           Hård wäldh och staarbotz engh, Höö                                           10
           En äng meed Källeröö höö                                                            1
                                                       Noterat B folio
           
           Ehrlandzbo          crone               1/2
                                 förmedlat till          1/4                                       
           Vthsäde  brukat   2 2/5                                                                   4 1/5          
                        obrukat   1 4/5
           Ensäde, Sand mylla iordh
           Hård wåldh och staarbotz ängh, Hö                                             10
          
           Romppebo    crone                     1/2
                                 förmedlat till          1/8                                       
           Vthsäde  brukat      7/10                                                                  1 3/5          
                        obrukat      9/10
           Ensäde, Sand mylla iordh.
           Hård wäldh och staarbotz engh, Höö                                             4

           Till förbenembte gårdar finnes skogh till
           gierßle, och brännemarck på sochne
           skogen, Mulbete godt, fiskie watn
           ähr medelmåttigt.

    A    ähr 2 ängefieller lyda till,
           Kiälleryd noterat folio <...>
           Höö   2   Laaß.
      


(Karttext:)   


Rompebo
Hård walz ängh
Erlandzboo
Liungh mark
Sand Mylla
Liungh och Skene walz ängh
Tuffwigh ängh
Sand Mylla
Liungh och Skene walz Ängh
Betz Hage med Liungh
Sand iord
Staryyd
Onyttigha måßar
Liung Backe
frälze gårdz ägor
Frälze ägor möta på den- na Sijdan
Sand mylla
Liungh Backer Och Liungh Hedh
På denna Sijdan möter Stora Laarpa ägor
Hård walz Ängh
tuffwigh kiär ängh
Liungh mark
pa¹ denna Sijdan möter vtmarkar
Liung och hård Starbåetz äng
Scala Ulnarum
 


¹ D.v.s. på.