O2:102-103

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt  Herna sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde     Höö
                                                                     tunner      Laß
           Bonnarp är 2 hemman
   1     Öffregården skattehemman    1        
             Vtsäde i gierdet    9 4/5                       10 3/5
                           wreter       4/5  
             Hårdwalz, höö                                                  10
             Star och måsz, höö                                           20
             Humblegårdz stenger om  600
             Quarn gångande höst och wår,
   2     Nedregarden¹ skatte    1        
             Vtsäde i gierdet     5 3/5  tunnor            6 4/5
                           wreterna  11/5
             Ensäde, och swartmylla, iord.
             Hårdwalz, höö                                                  10
             Star och mååsz, höö                                           20
             Humble gårdz stenger om  600
             Quarn gångande höst och wår,
   3     Är en skattetompt brukas till förbemältte
             gård, renttar 1 lispund smör       
             Vtsäde alz                                             1 4/5
             Höö                                                                    4
             Nötorfftig skog till girsle, timber, och bren-
             nemark, mulebete gåt.(Karttext: )  


Scala ulnarum
Här möter Långholmsz ägor
Törszåsz ägor
Staarbåtz engh och maa engh
Tuffwigh hårdwalz engh
Här möter Jßlanders änge fiäl
Biörke skog möket stenigh mark
Träsk och moraas
Sanck engh
Tuffwigh och små buske
Jszlandersz ägor
Hård walz engh
Suart mylla
På denna sidan tager Åsstorpa agor² wed
Onyttigh mååße
Betz hage
Staarbåtz engh
Betz hage
Vtmarcken
¹ Nedregarden dvs. Nedregården
² agor dvs. ägor