O2:129-130

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Rångedala sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                              Vtsäde      Höö
                                                                 tunnor      Lasz
 
           Finnekumbla är 6 hemman
  
           Vtsäde till hele byn i  gierdet A       <...>
                                             gierdet B        <...>
             gierdet B finsz igen folio 131                   
             Ensäde, swartmylla, och stenigh åker.
    1     Backegården skatte         1
             Vtsäde i gierdet A. brukat  5            
                                          obrukat   4/5         5 4/5
             Höö                                                                20
    2     Norregården skatte          1
             Vtsäde i gierdet A. brukat  6 3/5        
                                          obrukat   2/5            7
             Höö                                                                30
             Quarn gångande höst och wår
    3     Perswensz gård skatte      1
             Vtsäde i gierdet A. brukat                  5 2/5         
                                          obrukat                   7/10
             Höö                                                                25
             Humblegårdz  stenger om  500
             brukas en skattetompt vnder förbemältte
             och näst effter föliande gårdh
             Och haffuer brukaß aff gambell
             häfd vnder förbemältte gårder och ähr till samman brukat
                så at jngen weet at skiliat från gårdernaß ägor
             

    4     Swen Månsz gård
            skatte                               1    
             Vtsade i gierdet A. brukat                  2 1/5         
                                          obrukat                    2/5
             Höö                                                                 
             Humblegårdz  stenger om  100
    5     Larsz Swens gård skatte    1    
             Vtsäde i gierdet A. brukat                  1 4/5         
                                          obrukat                    2/5
             Höö                                                                  10
    6     Södregården skatte            1       
             Vtsäde i gierdet A. brukat                     2/5         
                                          obrukat                    2/5
             Höö                                                                  10
             en engefial¹ på Rångedalz
             affritning höö                                                          ½    finnes noterat
             Fiskewatten gåt. Mulebete                                              folio 142
             nötorfftig. Brennemark ringa.
             och finsz inga andra lägenheter
             till forbemältte by.


 
(Karttext: )


Vtmarcken
Öiger
Öyr
Maar Lacus
Har moter² Önnasz ägor
Tarby frelse engiar
Wäst
Noor
Öster
Söder
Maa och staarbåtz engh
Staar båtz eng
Dy maa och små starbåtz wall
Mykit stenig hård walz engh
Fräl ße änger
Hård walz eng med små buskar
Liung med hård walz eng och biörke skoog
Liungh bache
Liungh
Betz hager
Vtmarcken
Tåån
Vtmarcken
Hård walz engh
Här tager det andra giardet³ wed


¹ engefial dvs. engefiäl
² Har moter dvs. Här möter
³ giardet dvs. giärdet