O2:159-160

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Toarpa sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹     Höö
                                                                     tunnor      Lasz
 
           Skienstadh är 6 hemman 
    1     Cronegården crone 1 förmedlat   ½                                           
           Vtsäde alz                                              4
            Höö                                                                   16
    2      Skattegården skatte         1                                            
            Vtsäde alz                                              4 3/10
            Höö                                                                   25
            Qvarn gångande höst och wår på vt-
             marken
    3      Andersz Gunnars gårdh frelsze 1 förmedlat   ½                              
            Vtsäde alz                                              5 2/5
            Höö                                                                   14
            Ensäde swartmylla, och stenig åker
            Mulbete gåt, fiskwatten i Dalesiöö gått²,
            de andre 3 frelsehemanen ära intet
            affmetta, almennig sockneskog på
            Giälewen till wedh².(Karttext:)
   

Hård walz engh
Skienstadh
Sanck hårdh walz eng
Wäster
Noor
Öster
Söder
Här emellan äre Skiänstad frelszegårdz ägor belägna
Hårdh walz eng
Sanck eng med skoogh
Tvffuigh hårdh walz eng
Star och ma eng
Scala ulnarum¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² gått och till wed skrivet av annan hand