O2:191-192

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                     Tunnor       Laß
 
    1      Önen cronehemman             ¼
            Vtsäde alz                                             1 1/5                                           
            Höö                                                                       8
            Ensäde, swartmylla iord.

    2      Kiellebek cronehemman       ¼
            Vtsäde alz                                             3 2/5                                           
            Höö                                                                     12
            Ensädesziord. och swartmylla.
            Humblegårdz stenger om  300
            Skog till giersle, och brennemarck no-
            torfftigh¹. Mulebete gåt.

     3     är en byttzeng till effterskreffne
            hemman och brukas det ena året till
            Helgary och Laare², det andra året till
            Toarp och Jortry, dett tredie året till Lund
            och Heglary.
            Höö på förbemältte engh till                                  10
            Wedh samma engh haffwa forbelte³ gårdar
            en vtkielrade skog.                                                     
            Och är specificerade folijs 161, 162, 163, 1854
 

         
(Karttext till ängen:)

På denna sidan möta Kyllares ägor
Maa eng
Här t<a>ger Helgare skog wed
Gran skog
Väster
Noor
Öster
Söder


(Karttext till Kiellebek:)

Vtmarken på alla sidor
Betzmarck med ene buskar
Stenig hårdwalz eng
Betz marck
Sanck maa eng

(Karttext till Önen:)

St<e>nug hårdwalz  eng med haszel buskar
Sanck tuff engh
Författad 1645 aff Kiettil Classon5
Scala ulnarum


¹ notorfftigh dvs. nötorfftigh
² Namnet ändrat, omöjligt att se hur det stavats tidigare
³ forbemältte dvs. förbemältte
4 Denna rad är skriven av annan hand
5 Denna rad är skriven av en senare hand