O2:199-200

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt    Bremholta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde        höö
                                                                     Tunnor       laß
 
            Bräkeszåsz crone           ½
            Vtsäde alz                                              3 3/5                               
            Höö                                                                     16
            Humblegårdzstenger om  600

            Råszerydh crone            ½
            Vtsäde i gierdet   6 2/5                             6 4/5  
                          wreten      2/5                                        
            Höö                                                                     20
            Humblegårdz stenger om  1000
            Forbemältte¹ gårdar haffwa ensäde,
            swartmylla, och stenig åker.                                                    
            Timber, giersle, brennemarck  
            nötorfftig. Mulebete gåt, och fins
            inga andra lägenheter till forbemältte¹
            hemman.


       
(Karttext till Bräkesås:)

Betz hage
Liungh backe
Hård walz engh
Swart mylla och wåt actig iord
Hård walz eng
Tuffwig med byrckeskog
Vtmarcken på alla sidor
Väster
Noor
Öster
Söder


(Karttext till Råssered:)

Vtmarkan på alla sijder
Hårdwalz eng
Bettzmarck med liungh och bärisz
Sanck eng med skog
Tuffwig eng medh byrckskog
Swart mylla och wåt actigh iord
Råsserid²
Tuffeng med skog
Vtmarcken på alla sidor
Maa eng
Betz hage
Onyttig liung måsze
Scala ulnarum


¹ Forbemältte dvs. Förbemältte
² av senare hand