O2:2-3 

 

(Rubrik:)      Ååss häradt    Kijråker sockn.                 
                   


Notarum Explicatio                  Vtsäde       Höö
                                                          tunnor       Laaß
                                                                                   
   
           Döffuene ähr 7 hemman 
           Vtsäde till hele byen                  61 2/5       185
           Ensäde. Suart mylla och
           stenugh iord eller klapurjord
           med hoopkastade steenrööser doch godh och
           bärande åker.
    1     Håkan Larsons gård skatte 1
                    Vtsäde i giärdet               11 3/5
                    Vtsäde i vreten A             4 
                    Hård valz höö                                   20
                    Staar ock måås höö                          15 
           En tompt brukas vnder
           förbemältte hemman och ähr jn-
           räcknat både med åker och
           engh huilken ähr en skat-
           te tompt och ränter smör
                                                 2 lispund        
            Håkan Lars gård haffwer om
            1000. humble stenger.
            Quarn gångande hööst och vår
            Noch en halff quarn med
            Anders gård i Döffue på vt
            markan belägen,
            Skog och mulebete ringa vt om byen
            men hemma i byegorne, nödtorftigt.¹

    2     Anders gård i Döffue crone 1
                    Vtsäde i giärdit                  5 2/5
                    Wtsäde i vreten A             1 4/5
                    Hård valz höö                                   15
                    Staar ock måås höö                          10
                    Humble gårdz stenger om 300
                    quarn gångande höst och
                    wåår på vtmarkan,
                    Belägen halff till Håkan
                    Larsons gårdh.

                                               Vtsäde     Höö
                                                           tunner      Laß
    3      Lars gård skatte hemman   1
                    Vtsäde alz                         9 3/5
                    Hård valz höö                                   20
                    Staar ock måås höö                          10
            Noch i giärdet. B. Sår                1 1/5
               
Hård valz höö                                             4
            Quarn gångande höst och wår
    4      Trägården skatte               1
                    Vtsäde alz                         9 2/5
                    Hård valz höö                                   20
                    Star och måås höö                            15
                    Humblegårdz stenger om 600
                    Quarn gångande hööst och vår
    5      Stompnen crone               1
                    Vtsäde alz                       10 2/5
                    Hård valz höö                                   20
                    Star och mås höö                             10
                    Quarn gångande hööst och wåår
    6      Lille gården frälse             1
                    Vtsäde i giärdet som affmät
                    ähr                                    3
                    Hård valz höö                                    5
                    Star och mås höö                               5
    7      Storegården frälse             1
                    Vtsäde alz                         5
                    Hård valz höö                                    6
                    Star och måås höö                            10
                    Humble gårdz om 700 stenger
                    Quarn gångande höst och vår
            Förbemältte frälse haffua ett giärde
                    som intet ähr affmät
  

(Karttext:

Träsk och mooraas
Här möter Wijlska häradt  Jalas egor
Enebacke med jungh och sten
Wäster
Noor
Öster
Söder
På denna sijdan möter vhtmarkan
Här möter Frökens häradt
Betz haghe
Onyttigh måße
Maa och staarbatz engh
Quarn
Moo iord
Träsk och kiärr
Trysk² och mooraas
Hårdwal och svebake
Huitta måße
Sanck engh
Bonarp
Här är dhe andre gårdz egor belägna är affmätta.
Frälze som intet
Scala ulnarum
Svart mylla öffwer hela gierdit doch möket stenugt
Kåll gårder
Hård walz engh och tuffwog engh
Quarn
Quarn
Hård walz engh med skogh
Vthmåsar till Döffuenes by noterat folio 6. Och hööet ähr jnräcknat medh byen.
Skönwalz engh
Betz hage
Betz hage
Här inne haar bonden biörke och annan skog nödtorfftig, något stenig ibland
Tuffwogh engh
Skön walz engh
Quarn
Hård wall och tuffwogh engh medh skogh
Sanck huitmåße onyttigh
Skene walz engh som intet är tienlig till at bärgas
Här möter Frökens häradt Tornarpa bys egor
¹ detta stycke (från Håkan Lars) är tillagt sist i Notarum explicatio.
² Trysk fel för Träsk?