O2:211-212

 
(Rubrik:)         Ååsz häradt    Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹       höö
                                                                     Tunnor       laß
 
    1      Espryd är 2 hemman            
            Vtsäde till båda hemmanen                                                          
            Ensäde, swartmylla, och myket stenig åker.
    1      Skatte                                1
            Och är 1/ aff hemmanet ifrånbygdt
            Stakaborg benembt
            Vtsäde i gierdet   4 7/10                            5 1/10
                          wreten     2/5    
            Höö                                                                     20
            Humble gårdz stenger om  600
    2      Andersz Elffs gård skatte      1
            Vtsäde i obrukat  1 4/5
                         gierdet   7 3/10                          
                         wreten   1                                10 2/5 ²
            Höö                                                                     25
            Brukasz en tompt under näst förbemältte hemman
           
till engh. Höö                                                           8
            Quarn gångande höst och wår.
            Humblegårdz stenger om  600
            
            Skogh till giersle, timber, och brennemark
            nötorfftig, mulebete gåt.
            3 är en äng till Bondarp spesificerat folio 216
            Höö                                                                       2
 

(Karttext :)

Sanck bärande engh
Här tager vtmarcken wedh
Ene bake
Hårdh walz engh
Här tager <...> wedh
Hård walz engh
Hård walz engh
Sanck eng
Kierrasz frelsegårdz ägor
Ene backe
Onyttig måse
Maa eng
Betz hage ene och liung
Hård walz engh
Hård walz engh
Här tager Stakabergz <ä>gor wedh
Eke kulle medh liungh och bärrisz
Väster
Noor
Öster
Soder³
Maa eng
Scala ulnarum


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Summan av utsädet borde bli 10 1/10 )
³ Soder dvs. Söder