O2:221

 
(Rubrik:)        Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Vtsade¹       höö
                                                                     Tunnor       laß
 
                                                       
    1      Stompn i Gingri² crone        1                                
            Vtsäde brukat    5                                 
                        obrukat  1 2/5                             6 2/5
            Ensäde, swartmylla, och stenig åker.
            Höö                                                                      13
            En E ängefiel wed Runarp,  höö                               4
            Noteret folio 219
            En ängefiel wed Bräkåsz,  höö                                 1 ½
            Noterat folio 218                                          
                     
    2      Bålåsz crone                        1                                                     
            Vtsäde  brukat   5 3/5                                                                                      
                         obrukat    3/5                              6 1/                              
            Höö                                                                   10                    
            2 ängefiällar we Runarp höö                                 3
            noterat folio 219
         NB 3 ängefiällar
                med Gunarp wed
                Runarp belägna  
                höö hwartera 4 laß  
                Noterat folio 219
            3 ängefiällar ued Bräkåsz och är in-
            reknat med gården noterat folio 218
                                      numero 3
           
en byttzäng me Gunarp och Runarp                       
            wed Öna belägen noterat folio 126 höö                  5
                                       numero 3

     3     Gunarp är ½ cronegård         ½                                 
            och ½ frelszegårdh.                 
            Vtsäde alz till cronegården                       4
            Höö                                                                    10

     4     Vtsäde alz till frelszegården                      4
            Höö                                                                    10
           
En äng wed Runarp hööö                                      1
                            noterat folio 219
            Noch 3 byttz ängar med Bålåsz höö                       4
            noterat folio 219
            En äng wed Öna höö                                             5
            Noch en bytzengwed wed Bålåsz och Runarp Höö                  5
            finasz noterade folio 219

     5     är ängefiällar
            till Bräkåsz
            Spesificerat folio 218
            Höö - 2 Laaß                                                             
           
Hööt är inrächnat
            till gården.
     
            Förbemältte gårdar
            haffwa almen-
            ningh sockneskogh
            på Ör skog, till gier-
            szle, timber, och brenne-
            mark nötorfftig, mu-
            lebete gått.
 

(Karttext till Stompn i Gingri:)

Hård walz engh
Sköön walz eng


(Karttext till övriga hemman:)

Väster
Noor
Öster
Soder
Här emellan är frelsegårdz ägor belägna 
Betz hage
Hårdh valz eng
Hård walz eng
Hård walz engh
Eng
 
År 1795, reviderat för Gunnarp kronogårdens skattläggning  och bef<unnit>
kronogårdens åker Numero 3 innehåller 6 tunnor
Frälsegårdens dito Numero 4                  2 tunnor
Men som hemmanen, i anledning af beskrifni<ngen>
böra vara likägande, tillkommer rätteligen hälften <af>
Summan hvardera hemmanet. J.B.³¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² ändrat till Gingrin av annan hand
³ Detta stycke är skrivet av senare hand