O2:27


 
                  
Åhs Häradt Wånga Sochn
medh effterskreffne hemmen
ähro affmätt Anno 1644

                    
                                            
       Backebol och Jonstorp      folijs    28 och  29
       Stompnen i Wånga            folio     30