O2:52-53

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                          Vtsade¹     Höö
                                                             tunner     Laaß
 
          Hälsta ähr 6 hemman
             Vtsäde till hele byen                  55 19/20    185
             Ensädes iord suart mylla
             och stenug  åker
    1    Skatte gården skatte          1
                 Vtsäde i giärdit A                  14 
                 Vtsäde i vreten B                       3/10
                 Vtsäde i giärdit C                       7/20
                 Vtsäde i vreten F                        4/5
                 Hård val mås och maa höö                     60
                 Humblegårdz stenger om 300
                 quarn gångande hööst och wåår
    2    Knechte gården crone        ½
                 Vtsäde i giärdet A                    1 1/2
                 Vtsäde i vreten  B                     2 1/5
                 Höö                                                       12
    3    Klåckare gården crone        ½
                 Vtsäde alz                                1 9/10
                 Höö                                                         8
    4    Pastoris gårdh                      1
                 Vtsäde i giärdit A                     1 
                 Vtsäde i vreten B                        4/5
                 Vtsäde i giärdit C                     2  
                 Vtsäde i vreten D                   12 1/5
                 Vtsäde i vreten E                        9/10
                 En eng till Pastoris gård noterat   


                                                            Vtsade¹     Höö
                                                             tvnner     Laaß               
                 Folio 57 höö                                         10
                 Vtsäde i vreterna G-H             2
                 Hård val och staabåtz² höö                    60
                 quarn gångande hööst och wåår
    5    Bengt Påffuelz gård frälse      1
                 Vtsäde i giärdet C                    8
                 Höö                                                      25
    6    Tåågården frälse                   1
                 Vtsäde alz                                9
                 Höö                                                      20
                 Humblegårdz stenger om 400
                 Mulebete nötorfftigt.
                 Tarffue skog till timber
                 giärzle, och brännemark,
                 Fiske vatn : Siälie Siöö,
                 medelmåtig gådt³.
                 Och finß inga andra
                 lagenheter4 till förbemältte by(Karttext: )  


Scala ulnarum
Betz hage
Tuffwogh hård wallz engh
Hårdh walz och tuffwog engh
På denna sydan möter Gamblestorp ägor
Svart mylla och steenug åker
Betz hage med biorke skog
Hårdh måß och tuffwug engh
Hage
Kåll gård
Hårdh wall möket tuffwvg engh
Tuffwog hårdhwallz engh
Steen nugh enge
Betz hage
Daam
Tuffwogh engh
Små stagwallz engh
Vtmarkan
Betz hage
Betz hage
Wäst
Noor
Ost
Söder
Betz hage
Vtmarkan
Tvffvog hård wallz
Sanck starbåtz engh
Hård wallz engh
Siöö
Träsk käärr och mooraas
Sanck engh
Svag hård walz mökhet och små staarbåtz
Tuffwugh engh
Star båtz engh
Träsk kiär och moraas
Onijttigh
Sanck vhtmåße
På denne sijdan möter Öster boß egor
Här möter en stoor svart måße som är aldeleß onijttigh.
Stenåß med små buske
Sanck träsk och mooraß
 

¹ Vtsade, Vtsade dvs. Vtsäde, Vtsäde
² staabåts dvs. staarbåts
³ medelmåtig gådt skrivet av annan hand.
4 lagenheter dvs. lägenheter