O2:92-93

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt  Herna sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß
 
            Holt kronehemman        ½       
             Vtsäde alz                                         4 
             Ensäde sandmylla och örr jord. 
             Höö                                                                 12
             Humblegårdz stenger 200
             Skogh till giersle, timber och brennemarck
             nötorfftig, mulebete gått och finsz inga
             andra lägenheter till forbemältte hemman

Notarum Explicatio                                Vtsäde     Höö
                                                                   tunnor      Laß
 
           Saszarp är 4 hemman
           Oluffs gårdh cronehemman        1      
           Vtsäde alz            6                             6 7/10
                          obrukat    7/10 tunnor
           Ensäde swart mylla, iord. 
           Hårwal, och mååszwalz, höö                              20
           Humblegårdzsstenger om 200
           Nötorfftig skog, till giersle, timber, och brennemark,
           Fiskewatten i Saszarpa siöö medelmåtigt¹, mulebete gåt.
     2    är 3 angefiellar² till Vlfweryd höö                          2
           spesifiserat folio 72
           Frelsegårdarnasz ägor äre intet affmete.


(Karttext till Holt: )  


Wäster
Noor
Wäster³
Söder
Här emellan aro4 frelszegårdz ägor belägna
Hård walz eng
Eng
Eng
Betz hage
Hård walz eng
Scala ulnarum

(Karttext till Saszarp: )  

Maa eng
Sanck maa engh
Hård walz eng
Saszarpasiö eller Grunsiöö
Sanck maa eng
Skön walz eng
 


¹ skrivet av annan hand
² angiefiellar dvs ängiefiellar
³ Wäster ska vara Öster
4 aro dvs. äro