O2: Titelsida                 
       Geometrisck
    affritningh och
       calculation
          öffwer
      Åhs häradh, 
skatte, crone och en deel
aff frelße hemmanß ägor
 medh sin retta quantitet
  och qualitet effter hen-
    neß konglige majestätz
   medhgiffna fulmacht
    och jnstruction
 affmetet och calculerat
              pro
  annis 1644 och 1645 

                Aff
                   Kiätell Claßon
                   Landtmätare.


            
 

Reviderad och med register försedd den 29 novem<ber>
                        1700