O3:10-11

 
(Rubrik:)        Redhwägz heradt     Åsarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Wtsäde    Laß
                                                                        Tunner     höö
             Alffwerydh ähra
             hemman 13
             Wtsäde till hela bynn                             93 7/10    300
       1    Storegården skattehemman         1                 
                 Wttsäde i giärdet                               15 1/5       40
                 Wtsädhe i wretarna A B                           3/10
                 Obrukat åker                                          2/5
             4 ängefiällar på Åsarpa
             affridtningh                                                              4
             hwilka folio¹ ähra noterade
             Folio 18 och 19. Numero 9                                         
       2    Tomptan stattehemman²               1                                     
                 Wttsädhe                                             3 3/5      20           
                 Obrukat åker                                       3 3/5                     
       3    Wästgötagården³ frelze                 1                                     
                 Wttsäde allz                                         9 2/5      30           
       4    Lars Erickz gårdh crone               1               
                 Wttsädhe allz                                     10 2/5      28
       5    Månßa gårdh crone                     1               
                 Wttsädhe                                              6 3/5     <...>6 4
                 Obrukat åker                                           4/5
             2 ängefiellar på Åsar-
             pa affridtningh                                                         2
             hwilka ähra noterada Folio 18. numero 10
       6    Anders Nilßons gårdh frelze         1        
                  Wttsäde allz                                          8          40
             2 ängefiällar på
             Asarpa affritning
             belägna hvilka
             noterada ähra Folio 18.
             2 höö laß
             numero 115
       7    Swens gårdh frellze                       1               
                 Wttsädhe                                              5 1/5      12
                 Obrukat åker                                           4/5       
             Ena äng på Åsarpa aff-
             ridtningh och ähr noterad Folio 18                                    1    numero 12.                      
       8    Ågården crone                              1               
                 Wttsädhe                                              1 4/5      12
                 Obrukat åker                                        1 4/5       
              En äng på Åsarpa affrit-
              ning och är noterad Folio18                                  2    numero 13.
        9    Srömmegården6 crone öde                 
                  Wtsädhe obrukat allz                           5 3/5      12    5 3/5 tunner
      10    Smälingzgården crone                     1               
                 Wttsädhe                                               1 1/2      12
                 Obrukatt åker                                         2        
              2 ängefiällar på Åsarpa 
              affridtningh hwilka ähra
              noterade Folio18                                                     2    numero 14.
      11    Brunsgården skatte                     1                 
                 Wttsädhe i giärdet                                  7 4/5      30
                 Wttsädhe i wreten B                                 1/5
                 Obrukat åker                                            3/5
      12    Backegården crone                     1               
                  Wttsädhe                                              6 3/5      30
                  Obrukat åker                                        1 3/5       
               6 ängefiällar på Åsarpa 
               affridtningh och ähra no-
               terada Folio numero 157 18                                     7
       13    Fogletompten crone                         
                  Wttsäde i giärdhet                                  1 3/5        8
                  Wttsädhe i wreten B                                  1/5
       14    7 åkrar till Skiäggesquarn
               och ära medh 14 noteradhe
                   Wttsädhe allz                                         4 1/5          
                ähra frelse8
       15    En wttgiord rentar 3 fyrkappar
                   Wttsädhe                                                 1/10
       16    En åker till Wingzquarn
                  Wttsäde                                                    1/40  
       17    Hinsequarn brukas un-
               der pastoris gård i Åsarp
                    
ähr crone9
                   Wttsäde                                                 3 1/5        4
               Qwarn gångande höst och
               wåår.
               Den andre delen aff bydsens
               ägor finnas igen Folio 14.
               Ensädes jordh.

                  
               2 ängar till denne hele byen,10 ähra affritade på Högz affritning
               hwilken by ähr i Frökens heradt belägen , och Åsarpa sochn folio 3511
               och är noterat numero 6 rödt. Höö 7 laß                     
               Alffwarydh byen haffwer sina enskylta ängiar på
               repemaaer belägna, finnas igen Folio 20.    höö 20 laß Numero 211
               Haffwer och en ängefiell på Kiölebydz affridtning
               och är belägen emellan Wingz quarn och Häst-
               hagen hwilken är noteradt Folio 50.    Höö 12 las numero A11
               hwilket höö är inrecknat medh byndzens höö.
               Mulebete och brännemarck nödtorfftigt.
               Fiskewatn litet i Laffwa åå.                                     
               Almennigh skogh på Ytershult                                                
                   
En äng till Skräddaregården i Höög, Frökens häradt och Åsarpa sochn,
               folio 35
numero 2,12 och är noterat    
               medh 18    Höö 5 laß                                            
               NB En ängh till Präztegården i Åsarph och är
               noterat.    Höö 3 las.13
               Greffvegården i Åsarp haffwer två ängiar
               och är noterat medh 19.   höö 1 las
               En änghe till Ryßgården i Åsarph och är noterat
               medh 20.   Höö 214 las.
               2 ängefiällar till skattegård<en> i Åsarph och ähr noterat
               medh 21.   Höö 1 las.
               En äng till ödegården i Åsarph hvilken är noterat medh
               22.   Höö 1 las(Karttext:)


Åsarpa egor
Maa engh
denne engen är13 lyder till Åßarp och ähr på Åßarpa affritning affstuckon
Åßarpa egor
Noor
Soder15
Steen backer
På denna sidan möter Högz egor
Måßigh engh
Åkerback<e>
Moo iordh
På denna sidan tager Åßarpa egor wedh
Maa och staarbåtz engh
Steen backe
Liung och steen backe
Åßarpa egor 
Obrukat åker
Obrukat åker
Betz hage
Svart mylla
Laffwa fluwi us
Löödt
Skene walz engh medh små busker
Alffwaryd
Liung och steen backe
På denna sidan möter den andre delen aff Alff was egor och finnes folio 14 och 15. afrijtadt.
Skön walz engh
Måße
Måße engh
Svart mijlla
Träsk käär och huit måße
Steen backe
Rune steen
quarn
Här möter Siägges quarns egor, frelße
Scala ulnarum.
¹ ordet är överstruket
² stattehemman dvs. skattehemman
³ annan hand har lagt till i och h dvs. Wästgiöthagården
4 26 el. 36, svårläst pga fläck
5 denna textdel som börjar med 2 ängefiällar är tillagt till höger om Notarum Explicatio
6 ett k är tillagt av annan hand dvs. Skrömmegården
7 numero 15 tillagt över textraden.
8 är tillagt av annan hand till höger om Notarum Explicatio
9 tillagt till höger om Notarum Explicatio i annan stil
10 till denne hele byen, är tillagt ovan textraden av annan hand
11 tillagt till höger om Notarum Explicatio
12 från Frökens häradt till numero 2 är tillagt ovanför textraden
13 texten överstruken
14 siffran svårläst pga överstrykning
15 Soder dvs. Söder