O3:100-101

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Böne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Böne ähr 6 hemman.
             Wttsäde till hela bynn wthi giär-
             derna och wretarna tillhopa                     33 2/5     78
             Ensädes jordh.
       1    Pastoris gård                    
                 Wttsäde i giärdet A                               7 1/10   50
                 Wttsäde i giärdet B                             10 9/10   
                 Wttsäde i wretarna D                            2 2/5   
             2 quarner höst och wåår gångade
       2    Ödegården frelze                    1                 
                 Wttsäde i giärdett C                               4 2/5   12
       3    Ödegården crone                    1                 
                 Wttsäde i giärdett C                               4          8
       4    Backegården crone                 1                 
                 Wttsäde i giärdett C                               4 3/5      8
             Humblegårdz stänger  200           
             Fiskewatn i Laffwa åå litet.
             Mulebethe godt.
             Skog och brännemarck nödtorfftigt
             Förbemälte 1. haffr humblegårdz stän-
             ger 1000. Och en quarn årligen
             gångande specificerat folio 143.
             The andra 2 frälzegårdarna ä-
             ra inthet affmätte.(Karttext:)


Hård walz
Hård vallz engh
Här mööta Wynsarpa sätegårz egor
Hård wallz engh
Måße onyttigh
Maa och staar båtz engh
Staar båtz engh
Frelse ägor
Laffwa fluuius
Maa engh
Hård wallz engh
Här emellan komma frelzegårdar nas ägor
Noor
Söder
Lindh
Frelsegårderna
Svart mylla
Skön wallz engh
Quarn
Svart mylla
*Quarn
*Frelsegårdernas
Engh
Maa och staar båtz engh
På denna sijdan mööter Åffalas egor
Sanck engh
Lind
Quarn
Quarn
Svart mylla jord
Maa och staar båtz engh
Tuff engh
Tuff eng
Onyttigh måße
Biorke¹ skogh
Betz hage
Scala ulnarum¹ Biorke dvs. Biörke