O3:108-109

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Böne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Åfala är 4 hemman.
             Wttsäde till hela byn                               28         70
             Ensädes jordh.                                                
       1    Södregården skatte                1                   
                 Wttsäde                                             9 2/5       20
             Humblegårdz stänger  300
       2    Peer Håkons gård skatte        1                 
                 Wttsäde                                              8 4/5       26
             Humblegårdz stänger  600
       3    Nils gård skatte                       1                 
                 Wttsäde                                              2             8
                 Obrukatt åker                                      3 1/5
       4    Norregården skatte                1                 
                 Wttsäde                                              2            16
                 Obrukat åker                                      2 3/5
             Humblegårdz stänger  200
     10    Quarnefall till hela byn.
             Fiskevatn i Lönaren och Laffwa åå
             godt          
             Mulebete godt.
             Allahanda   nödtorfftig skogh.
       4    Engefiällar till Ranarpß frelze-
             gård och är medh 5 noterat
            
En frelzequarn haffr en åker
             och en eng och är noterat medh 6.
                   Wttsäde                                                 2/5         3(Karttext:)


Betz hagher till all byn
Här möter Ranarpas ägor
Grän skogh och betz mark
Här möter wthmarkan
Sanck tuff eng med små buske
Mååß och stagg walz engh
Svart mylla
Steen backe
Sanck tuff eng
Sand mylla
Maa och star båtz eng
Öör iord
Betz hage
Maa och starbåtz engh
Laffw fluvius
Quarn
Här möter Böneß ägor
Frälze quarns enskijlte egor
Maa måsig och sang engh
Quarn
Noor
Söder
Scala ulnarum
Här mööter Härlundas egor
Staar engh