O3:112-113

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Knätte sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     Laß

             Köpmanstorp och Kätestorp
             ära 5 hemman.
             Wttsäde till hela byn  i giärdet
             och i wreterna tillhopa                           35 2/5       56
             Ensädes jordh.                                      
       1    Norregården frelze                1                   
                 Wttsäde allß                                        4 2/5       12
             Humblegårdz stänger  300
       2    Skattegården skatte               1                 
                 Wttsäde alls                                         5 4/5       12
       3    Cronegården crone                1                 
                 Wttsäde alls                                         5 4/5         
             Humblegårdz stänger  300

Notarum Explicatio                                      tunner     Laß

       4    Skatteegården i Kättestorp skatte  1                 
                 Wttsäde allz                                        9            12
             Humblegårdz stänger  600
       5    Frelzegården frelze                1                   
                 Wttsäde allz                                        5 2/5       20
             Humblegårdz stänger  600
       6    är en åker och en äng till               
             Snoggarp. frelße.
       7    är ängh till Kärnås frelse.               
       8    är en äng till Nytterydh folio119.                             3     
             till numero 3.

   NB


   NB                                     
             förbemälte Köpmanstorp haffwer en
             äng på Knättes affritning
             specificerat folio 121 numero 6 om höö 6 laß och ähr detta inrächnadt
                                                                     medh byens höö ibidem
             Mulebethe godt.
             Skog till timber giärzle svedie
             och wedh
             Fiskewatn myket litet i Laffva åå(Karttext:)


Noor
Söder
Betz hage
Engh
Steene backe
På denna sidan mööter Kiernåßa egor
Svart mylla myket stenug
Betz hage
Svart mylla myket stenugh
Jungh och steenugh mark
Sanck kiär eng
Enge hage
Steenugh engh
Sanck engh medh käär och små skogh
Stenug engh
Betz haghe
Hård wall och eeke skogh
Tuffuug och möket stenug eng medh små buske
Betz hager
Scala ulnarum
Här möter wtmarkan