O3:124-125


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Kiölingerydz sochn                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       1    Torpa är et skattahemman och
             är i tubygdt                                                                        
                     Wttsäde allz                                   10 4/5      30
             Humblegårdzstänger  1000.
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             till timber swediefaal wed och giärzle
             Fiskevatn godt i Lönaren
       2    är en engefiäll till Jngeryd.
             Sätegårdh  frelse.
       3    Tångens ängh ähr ochså frelse.¹
             
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       3    Gölan crone            ¼                                 
                     Wttsäde allz                                     2 3/5      14
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             Fiskewatn i Giölsiö.
      

                                   
(Karttext till 1 Torpa:)


På denna sydan mötter Backekulleß egor
Hård wallz engh
Skön walz engh
Svart mylla och sand mylla
Här mööter Jngerydh sätegårz egor
Hård wallz engh
Sancker engh
Hård wall medh små buske
Hård wall och tuff eng
Här mööter Tånges egor
Tångenß engh
Tångz engh
På denna sydan mööter vthmarkan
 

(Karttext till 3 Gölan:)


Bälla åå.
På denna sidan mööter Masterydz egor
Staar båtz engh
Hård wallz engh
Moo iord svartmylla myket stenug
Grän skog
Bälla Giöll siö
Vtmarkan
Hård wallz och tuff eng
Noor
Söder
Scala ulnarum.
 
 

¹ Tillagt av annan hand