O3:124


(Rubrik:)        Redwägz häradt     [Kiölingerydz sochn]                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       1    Torpa är et skattehemman och
             är i tubygdt                                                                        
                     Wttsäde allz                                   10 4/5      30
             Humblegårdzstänger  1000.
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             till timber swediefaal wed och giärzle
             Fiskewatn godt i Lönaren
       2    är en engefiäll till Jngeryd.
             Sätegårdh  frelse.
       3    Bångens ängh ähr ochså frelse.
             

                                   
(Karttext:)


På denna sijdan mötter Backekulleß Egor
Hård wallz Engh
Skön walz Engh
Svart mylla och Sand mylla
Här mööter Jngerydh Sätegårz Egor
Hård wallz Engh
Sancker Engh
Hård wall met Små buske
Hård wall och tuff Eng
Här mööter Tånges Egor
Tångenß Engh
Tångz Engh
På denna Sijdan mööter Vtmarkan