O3:139

                              
 
                                 
Redwägz häradt Liaryd sochn
och effterfölliande byar och hemman ära
affmätte och affrytade åhr 1642
            
 
                          

        Lijaryd och Lindåß             Folio     140

        Brännerydh                      Folio     144
          Sualebo och Yterlija          Folio     142
       
Lijarydz quarn                  Folio     143
        Sötestorp                          Folio     145
          Yngelzry                          Folio     146