O3:14-15


(Rubrik:)        Redhwägz häradt     Åsapa¹ sochn                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     höö
                                                                        Tunner    Las
       1    Kippan cronehemman en ottingh
                     Wttsäde                                          1 3/5        8
                      Obrukat åker                                    4/5
             Ensädes jordh. Brännemark och mule-
             bete nödtorfftigt.
             Allmeningh skogh på Ytershult.
             Fiskevatn litet i Laffwa åå.     
       2    Denna stora ängan kommer Alffve-
             rydhz by till hwilken ähr specifice-
             rat Folio 10 och är höet inrek-
             nat medh bynn.                
       3    En äng till pastoris gård i Åsarph och                      3
             är noterat medh 3. Specificerat folio 18.
       4    En äng till Ryßgården i Åsarp hvilken är
             noteradt medh 4    Höö 1 las. specificerat                1
             folio 18.             
                                                   


(Karttext:)


Här möter Åsarpa ägor
Här möter den andra delen aff Alffwerydz ägor
Små busker och kiärr
Liung back<e>
Noor
Söder
Onyttigh dy och huitt måße
Lyder till skattegården Numero 1 och ähr detta inrechnat med dhet andra hang hööbool
Onyttigh måse
Hard² walz engh
Här möter Wedbärgas ägor
Hård walz engh
Eene backe onyttigh mark
Treesk och moras
Onijtigh måße
Här tager Skiäg gesquarns ägor wedh
Möket steenugh hård walz engh
Eene backe
Skiägges quarn
Quarn
Skön walz eng
Skön wallz eng
Skogzhage lyder till Skäggeß quarn
Steenugh betz mark
Måß och star båtz engh
Steen backe
Frw måßen, som ähr aldeles onyttigh
Betz mark
Här möta Ryningz ägor
Onyttigh måße
Här mota³ Wingz quarns ägor
Liung och steenugh betz mark
Här taga Swerkestorps ägor wedh
Scala ulnarum.
¹ Åsapa dvs. Åsarpa
² Hard dvs. Hård
³ mota dvs. möta