O3:142-143


(Rubrik:)          Redw<äg>z häradt    Lijaryd sochn                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      
             
       1    Svaleboo, skatte        ½                                
                     Wttsäde ällz                                     3 2/5 tunner
                     Höö                                               16      laß
             En äng på Liarydz affritning
            
specificerat folio¹
            Humblegårdz stänger  600.
     
        2    Ytterlya skatte         1                               
                     Wttsäde allz                                     8      tunner
                     Höö                                               20      laß
             En äng på Svalebodz giärde
             är med A noterat                                        1/2   laß
             Noch en äng på Lijarydz
             affritning specificerat folio 140.                  1/2   laß
             Humblegårdzstänger  600.
             Förbemälte gårdar haffwa skog
             till timber swedie giär-
             <zle> och wed nödtorfftigt.
             Mulebete godt.
             Fiskevatn medelmåtigt.

       3    Lijarydz quarn crone brukas till
             Pastoris gård i Böne                                                           
                     Wttsade²                                             2/5   
                     Höö                                                  3     las 
             Quarn gångande årligen

       4    är en ängefiäll till Öffrlija.
             frelse.
          

                        
(Karttext till 1 Svaleboo:)

Skoon³ wallz engh
Svart mylla
Skön  wallz engh
Sanck måß engh
Skogz engh
Noor
Söder

(Karttext till  2 Ytterlya:)

Hallegrund och svart mylla
Maa och staagg wallz engh  
Betz haghe
Scala ulnarum

                                   
(Karttext till 3 Lijarydz quarn:)


Maa och staarbatz¹ engh
Betz mark
Beettz Lyaridh marck medh skog och moras och Lindzåsas engh
Liung backe
Maa och staar baatz4 engh
Betz haghe
Måß engh

Denna ängian och
beettz markan kom-
ma till Lijnåsa gårdar
och hööt är inrecknat
medh förbemälte by. fins folio 140.
      


¹ Text fr.o.m. En äng  är överstruken.
² Wttsade dvs. Wttsäde
³ Skoon dvs. Sköön
4 Staar baatz dvs. Staarbåtz