O3:18-19

 
(Rubrik:)        Redwägz heradt     Åsarpa sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Wtsäde    höö
                                                                        Tunner     Laß
             Åsarpa by är 8 hemman
             Wttsäde till hela bynn                              77 3/5     173
       1    Prästegården                          
                 Wttsädhe allz                                     23 ²/5       40
             En äng på Alffwaryds¹ affritning
             Specificerat Folio 14                                               3     Numero 3
             En äng  på Reppemaaer 
             Specificerat Folio 21 numero 4                             12
             Hinßeqwarn är på Alffwarydz
             affritning och brukas under
             Prästegården, specificerat Folio 10           3 1/5        4     Numero 17                                       
       2    Ödegården crone                         1                                      
                 Wttsädhe                                              3 2/5      10            
                 Obrukat åker                                        1 2/5     
             En äng  på Alffwerydz affritning
             Specificerat Folio 11 Numero 22                             1                   
       3    Greffvägården frelze                     1                                      
                 Wttsäde i giärdet                                    4 3/5     28
             Twå ängiar på Alffverydz
             affritning specificerat Folio 11 numero 19                1                                            
       4    Rysgården frelze                           1               
                 Wttsäde i giärdett                                    8 1/5      6
                 Obrukat åker                                             1/2
                 Wttsädhe i wreten                                      1/5
              2 ängefiällar på Alfverydz affritning
              specificerade folijs 10 och 14                                  2
              En äng  på Reppemaer specificerat Folio
                                                                        21                12
        5    Rättargården crone                      1               
                 Wttsäde                                                  8 4/5   
                 Wttsäde i wreten B                                    4/5     16
                 Wttsäde i wreten C                                    2/5
       6    Skattegård skatte                          1
                 Wtsäde i giärdet                                      5 1/2     25  
                 Wttsäde i wreten                                     1 3/5
              Två ängefiällar på Alffverydz affritning
              specificerade folio 11 och är noterat
              med 21                                                                   1
              2 ängefiällar på Kiölebydz affritning och ähra beläg-
              na wedh Swerkelstorph², hwilka ära specificerade folio 47    2                                         
       7    Lars Joens gård frellze1 Wttsäde i giärdet     9 4/5     26                                                   
                 Wttsäde i wreten                                     1                                       
       8    Ruta gården frelze 1 Wttsäde                       6 2/5     12                                 
                 Obrukat åker                                           1 3/5       
            7 och 8 haffwa äng tillhopa på Reppemaer och 
            är specificerade Folio 21.    till 8 laß
            Ensädes jordh. Mulebethe nödtorfftigt.
            Allmennigz sochn³ skogh på Yterßhult.
            Fiske watn i siöön, nödtorfftigt.       
           

             4 ängefiällar till store gården
              i Alffverydh och ära noterat medh 9                              Alffweryd
              2 angefiällar till Månßagård                                            fins folio 10
       NB   i Alffwerydh och ära medh 10 noterat
              En äng till Svens gård ibidem
              och är noterat medh 12
              En äng till Ågården ibidem och
              är medh tolff 4 noterat 13
              2 ängiar till Smälingz gård i-
              bidem och är noterat medh 14
              6 ängafiällar till Bockagården i-
              bidem och ära noterat med 15
        NB  Anders Nilßon i Alffwerydh
               haffwer 2 ängefiällar på samma
               affritningh och är noteradt medh 
               11 noteratt
               En äng till Bredenäs quarn och
               är noterat medh 16
               Förbemälte enger är inräcknat
               med dhe andre byßens enger(Karttext:)


Här tager Fagerååsa ägor wedh
Mås och star båtz eng
Hård walz engh
Träsk och moras
Betz hager
Belz haghe
Hård walz engh 
Här möter Smulas ägor
Almenningz backe
Här tager bydtsens wtthmarck wedh
Åsarpa lacus
Hård wald
Betz ha ge
Här möter Yiewallas ägor
Betz haghe
Hård walz engh
Swart mylla
Steen backer
Treesk och moras
Liffwe lyckan til Prestegården
Måß och star båtz engh
Sandh mylla
Onyttigh måße
Swag hård wallz engh
Här moter5 Alffwerydz ägor 
Steen backer
Skene walz eng
Laffwa fluvius
Tresk och kaar
På denna sidan tager Alffwarydz ägor wedh
Noor
Söder
Scala ulnarum.
¹ ryd tillagt inom parentes ovanför texten
² l tillagt av annan hand
³ (sochn, ordet är överstruket)
4 (tolff, ordet är överstruket)
5 moter dvs. möter