O3:194-195


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Timmeledh sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                      tunner    las
       
            
             Timmeled ähr 6 hemman
             Wttsäde till hela bynn                              71 2/5      94
             Ensädes jordh.
       1    Noregården skatte            1                  
                 Wttsäde alls                                        11 4/5    16
       2    Södregården skatte           1
                 Wttsäde i giärdet                                   9 1/2    16
                  I wreten                                                 1/5
       3    Pastoris gård                  
                 Wttsäde i giärdet                                    21     28
                 Wttsäde i wreten 3                                    1/5
             3 ängefiällar på Annerstorpa affritning
             specificerat folio 202 numero 7.                             8
             En äng emellan Knuffwe och Kattåkra belä-
             gen specificerat folio 199.                                       2
             En äng på Lena affritningh specificerat Folio 207    6
             En wthäng i Brun sochn belägen höö 16 Las         16
                                                 fins folio 239.
             Humblegårdz stänger  1000.
             Quarn gångande i Knötle åå höst och wåår
             föra bemälte gårdar 1 och 2 haffwer 3 bytzängar på
             Annerstorpa affritning höö 3 Las specificerat folio 202


                                                             tunner   Las

Brukaß 1 croneäng till 1.2. Specificerat folio 199 numero 3  4
                                                                  
             Quarn gångande tillhopa höst och wåår

       4    Joen Bängtz gårdh crone    ½
      NB      Wttsäde                                                6 2/5        6
                  i wreten 4                                                3/10
             2 ängefiällar på Anderstorpa affritning
                specificerat folio 202.                                          1
       5    Suens Swens gårdh crone   1
                 Wttsäde                                                5 2/5     
                 Obrukat åker                                           3/5
                 Wttsäde i wreten 5                                   1/5          
             En äng på Annerstorpa affritning
                specificerat folio 202                                         ½  numero <...>   NB
             Quarn gångande i Knötle åå höst och wåår
       6    Klockaregården skatte       1                                                         Bängtz gård
                 Wttsäde i giärdet                                 15         28                <har> sin äng
                 En obrukat åker på Annerstorpa               5/20                        <på> Folio 199
                 affritning specificerat folio 202.                                              <är> noterat medh 2 till  6 Laß
                 Wttsäde i wreten 6                                    4/5                          <ä>hr allreda inrächnadt.
             Quarn gångande höst och wår i Knötle åå.
             Den andra delen aff ängiarna bydsens ära
             på anner affritning specificerat folio 199
             2 bytes ängiar till byn på Annerstorpa
             affritning specificerat folio 202.                              2 ½
 


        7    Blanckerydh crone    ¼, och 
              brukas wnder prästebolet till
              ängh.                                                        
                    Wttsäde                                              1 3/5      10
              Dock är tiänligt mera till åker
              wpbryta aff engen
              Allahanda tarffskog nödtorfftigt
              Mulebethe godt
              Fiskevatn i Laffwa åå ringa.


           
(Karttext:  )


Här möter Annestorpa ägor
Här möter Lenas ägor
Betts hagar
Eng
Här möter den andra delen aff bydsens ägor
Laffva fluuius
Sanck måße eng
Skönewallz engh
Skogzbacke
Här möter Nöres ägor
Här möter Timmele heed
Sand fall
Sand mylla iord
Skenevalls eng
Onyttig marck
Quarn dam
Sand mylla iord
Tuff ängh
Små star och måße eng
Bettz hage
Onyttig marck
Sand mylla
Betts hage
Här tager wth markan wedh