O3:31


                       
                 
Redwägz heradt och Solbärgia
sochn,
effterfölliande byar och hemman
ära affmätte och affrytadhe åhr <1>643.
            
 

        Sollbärga               Folio      32

        Rårlkeryd             Folio      34              
        Ingaboo                Folio      36
        Hielmsryd             Folio      37
        Bystad                  Folio      39