O3:38-39


(Rubrik:)        Redhwägz heradt     Solbärgia sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner     Laß

     1      Bystadh skatte                       1
                     Wttsäde i giärdet   A                        8           40
                     Wttsäde i giärdet   B                        2 1/5    
                     Wttsäde i wreten   C                        2 3/5
                     Wttsäde i wreten   D                          3/20
                     Wttsädhe i wreten   E                          1/2
                     Wttsädhe i wreten   F                          1/5
                     Wttsädhe i wreten   G                       1 2/5
                     Wttsädhe i wreten   H                       1 
     2      En Krone tompt. 
                     Wttsädhe                                         1 1/10        3
             En åker i Solbärgia belägen och
             ähr specificerad Folio 32 numero 8             2/5   
             Ensädes jordh. och myken eke-
             skog på åkeren öffwervexzen
             som förquäffwier sädan.
             Allahånda nödtorfftig tarffskog. 
             Humblegården till  800 stänger
             En äng till Dränggården i Solber-
             gia och är noterat medh I                                            2
             Specificerat Folio  32.
             


(Karttext:)


Hård wald
Swartmijlla
Mo iord
Hård wald
Här möter Solbärgas egor
Noor
Söder
Här tager vhtmarkan wedh
Skön wallz engh
Betz hage
Svart mylla
Ekee skoog
Måße stagh wall
Betz haghe
Ekee skog
Raff öön
Swart mylla
Hård wallz eng
Skön wallz eng
På denna sidan möter Hielmerydz egor
Timber skog
Betz hage