O3:46-47

 
(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiölleby sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsade¹    höö
                                                                        Tunner     las
             Kiöllaby ähr 8 hemman 
             Wttsäde till hela bynn                            68           137
       1    Trädet skattahemman           1                          
                 Wttsäde i giärdet                                 9 4/5       25
                 Wttsäde i wreten    A                           1 2/5
             Humblegård till 200 stänger                                      
       2    Giärdet skattehemman          1                 
                 Wttsäde i giärdett                              13 2/5       25
                               i wreten    B                            12/5
             Humble gård till 500 stänger                     
       3    Stompnen cronehemman       1                 
                 Wttsäde alls                                       10 2/5      20
             Quarn gångande höst och wåår
             Humblegård till 800 stänger             
       4    Bredagården crone               1                 
                 Wttsäde alls                                         8 3/5      20
       5    Kongagården crone              1                 
                 Wttsäde allz                                         4 1/5      10
             Humblegård till 500 stänger  
       6    Lillegården crone                  1                 
                 Wttsäde                                               6 3/5      12
                 Obrukat åker                                          2/5
             Humblegård till 200 stänger
             En ängefiell på Borrydz affritning och är
             Specificerat Folio 54                                     ½  laß och numero 5.
       7    Ågården crone                      1                 
                 Wttsäde alls                                       10 1/5       20
             2 ängefiellar på Borrydz affritning och är specificerat Folio 54  1 laß numero 4.                            
       8    Klåckaregårdhen är 1 frelzetomptt                                  
                 Wttsäde                                                  9/10       4                 
       9    En cronequarn är öde                
                 Wttsäde                                                  7/10       1      
             Ensädes jord.
             Den andra delen aff bydsens ägor ära specificerade Folio 51
             Mulebete, giärzle och brännemarck nödtorftig
             Allmennig sochneskog på Ytershult
             Fiskevatn i Laffwa åå litet.
        #   2 ängiar till skattegården i Åsarp och är                           
                 Noterad medh 10                                                               
                # deße 2 ängefiellar ähra inräch-
                    nad med byengens höö. folio 18²
       C   C är en åkerfiäll till Sverkelstorps frelzegårdh, oafmätt.         och till Numero 6.

    Not:   Gerdesgården, Numero 2 haar een
              wreet, folio 51. och nummero 2                        4/5   Tunnor(Karttext:)


Scala ulnarum
Quarne fall
På denna sidan möta den andra delen aff bydsens ägor
Hård wald
Swerkes torpa siöö
Här möter Borrydz ägor
Hård, och starr wald
Laffwa fluvius
Skön walls äng
Hård walz ängh
På denna sidan möter Swerkestorpas ägor
Kulle
Sandh mylla
Moo iord
Quarn
Svart mylla
Bethesthage
Bettz hagen
Sank eng god wald
Svart och sand mijlla
Här tager wttmarkan wedh
Sanck engh hårdwald
Bettz hage
Noor
Söder
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde 
² Texten ligger till höger om Notarum Explicatio.