O3:5


                          
 
                 
Redwägz häradt och Smula sochn
Effterfölliandhe by ähr affmätitt
och affrytatt åhr <16>43.

            
 

      Smula               Folio      6