O3:6-7

 
(Rubrik:)        Redhwägz häradt     Smula sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Wtsäde    Laß
                                                                        Tunner     höö
             Smula ähr 5 hemman
             Wtsäde till hela bynn                             50 1/2       127
       1    Biörns gårdh crone hemman  1                 
                 Wttsäde i giärdet                                6            13
                 Wttsäde i wreten                                  1/5
              Obrukat åker i giärdet                           2
       2    Nilsa gårdh crone        1                 
                 Wttsädhe i giärdet                              7 4/5        30
              Obrukat åker                                        1 3/5
       3    Hulagården frelze       1               
                 Wttsädhe i giärdet                              8 4/5        30
                 Wttsädhe i wreten                              1 2/5    
       4    Larß gårdh frelze      1               
                 Wttsädhe i giärdet                             11            24
                 Wttsäde i wreten                                   7/10  
       5    Spånga gården frelze                1               
                 W<tt>sädhe i giärdet                              9 1/2        30
                 Wttsäde i wreten                                1 3/5
            En wttiord till Smula kyrkio
                 Wttsädhe allz                                           1/10
             Ensädeß iordh
             Fiske watn i Laffwa
             någit littit medh näät.
             Almennigz skog på Yterßhult   
             Mulebete nödtorfftigt
                                                   


(Karttext:)


Här möter Bredenes egor
på denna sidan möta Bredenes quarns egor
Söder
Noor
Star och maa engh
Laffwa fluvius
Staar båtz engh
Obrukat åker
Sand mijlla
Backe
Sand mijlla
Swart mijlla
Måße engh
Moo iordh
Steen backe
Kulle
På denna sidan möter Åszarpa egor
Träsk och käär
Steen backe
Lång åsen
Onyttig måße
Hård walz och skene walz engh
Vtmarkan
Här tager Fageråßa egor wedh
Steen backe
Scala Ulnarum.

(Anteckning på lös lapp av samtida hand:)

Nota. den geographiske¹ taflan, som här insatt ähr skal på nyt
rijthas, och wijsas retta sochneskilnaderna, sampt annat som <...>
seer der, till cronans och posteritetens nytta och gagn w<...>

Ähr wettandes, att utij denne geometriske book öffuer Redwägz
härath, rächnas på ett tuneland efter cronones instruction 14000 qvadratalnar
men på een tunne fem skepper, och på ett laß höö rächnas
3 stackor, vtij een rät stack rächnas 12 fångh och giöres [deße]² af deße
tuå, 12 fångz stacker ett laß. Men the andre kallas sleepstackar.
ähra så gode som ett gott winterlass höö här i Vplandh.

<R>evi<de>rat 1647 in februario. Redwägz häradtz book. in  prasenptia, authoris
          Hwad slagz jord folio 32. Vid Soolberga.¹den skrivet ovanför
²överstruket