O3:60


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiölleby sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Tunner    Laaß
             
             Skiärom är 3 hemman                                                             
             Lars gård crone                 1
                     Wttsäde i giärdet                             3           16
                     Wttsäde i wreterna A                          3 1/10
             Ensädes jordh.
             Humblegårdh  100 stänger
             Dhe andre 2 gårdar-
             na ähra frelzehemman
             och deras ägor ähra in-
             thet affmätthe.
             Allmennig sochneskog på Ytershult
             Mulebete nötorfftigt
             
            
                       
(Karttext:)


Hårdwald
Swart myl la.
Här emellan ära frelze gårdarnas ägor belägna
Betz haghe
sank svag engar
Här möta Humblas ägor
Scala ulnarum.