O3:61                      

 
                 
Redwägz häradt och Börstigh
sochn,
effterfölliande hemman ähr
affmätitt och affrytatt åhr <1>643.
            
 

        Kringlarph            Folio      62