O3:65

                           
 
                 
Redwägz häradt Humbla sochn
effterfölliande by och hemman ära
affmätte och affrytade åhr <1>643.
            
 

        Humbla                            Folio      66

        Målarph                          Folio      68
         Lilla Börsbo och Haberget  Folio      69