O3:66-67

 
(Rubrik:)        Redwägz heradt     Humbla sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum                                                  Vtsade¹    höö
                                                                        Tunner     laß

             Humbleby ähr 14 hemman 
             Wttsäde till hela bynn                             92 1/2      210
       1    Backegården skatte             1                          
                 Wttsäde i giärdet                                 7 1/10      12
                 Wtsäde i wreten                                     2/5
             Humblegårdz stänger  600
             Quarn gångande höst och wåår                                      
       2    Bäckagården skattehemman 1                 
                 Wttsäde alls                                      10 4/5       30
             Humblegård  1500 stänger
             Quarn gångande wåår och hööst                       
       3    Siggegården skattehemman   1                 
                 Wttsäde allz                                         6 1/5      16
             Humblegård till 800 stänger
             Quarn gångande höst och wåår    
       4    Hagegården skattehemman    1                 
                 Wttsäde alls                                         7 1/10     16
             Humblegårdh  600 stänger
             Quarn gångande höst och wåår
       5    Ödegården crone                   1                 
                 Wttsäde alls                                         4 4/5      10
       6    Hulegården skatte                  1                 
                 Wttsäde alls                                         5 2/5      12
       7    Stompnen crone                     1  Öde              
                 Wttsäde alls                                         4 2/5      12                    
       8    Torpett skattehemman             1                   
                 Wttsädhe alls                                       7 3/5      20
             Humblegårdh till  800 stänger
             Quarn gångande höst och wåår 


  Explicatio                                                   Vtsäde     höö
                                                                        Tunner     las  
            
       9    Frelzegården i Torpet              1                 
                 Wttsäde alls                                         7 3/5      16
             Humblegård 800 stänger
             Quarn gångande höst och wåår  
     10    Wädakra crone                       ½        
                 Wttsädhe                                             6          16
             Humblegårdh  800 stänger
             Quarn gångande hööst och wåår
     11    Brunzgården crone                    1        
                 Wttsäde                                              6          10
                 Obrukat aker²                                      1 1/5
     12    Smedzgården crone                1        
                 Wttsädhe                                             3         
                 Obrukat aker²                                         3/5         8
             Quarn gångande höst och wåår
     13    Dräto 1 cronequarn                                
                 Wttsäde                                               1 1/10      2
                 Wttsäde i wreten                                     1/2
             Humblegård till  400 stänger
     14    Gunnarp skattehemman          1                 
                 Wttsäde alls                                       15 3/5     30
             Humblegård till  200 stänge
     15    Ähr en bytes åker det ena åh-
             ret till Wädakra och dät an-
             dra åhret till Joens gård i                                             NB   Skiärum fins folio 60 vtij Kiö-
             Skärom. Wttsäde                                       1/10                    leby sochn, men Jan ähr frelße 
     16    Ähr en kyrckoo eng till Humbla kyrkia                  ½  
             Ensädes jordh.
             förbemälte kyrkioäng är intet in-
             räcknat med summan, brukas för serdeles skatt
             och aff åtskillige.

Notarum                                                                 höö
                                                                        tunner     las
             
             Mulebethe godt.
             Nödtorfftig tarffskog till
             giärzle, swedie, timber och
             brännemarck.
             Fiskevatn i Laffwa åå ringa.
             Quarnerna ähra på bydsens
             vttmarck belägna.(Karttext:)


Bettz hage med eene och byr keskogh. Till numero 14
Här möta Skärommas ägor
Noor
Söder
Skärommas ägor fins folio 60
Kåll gård
Kiäär och moras
Onyttigh mose
Hård walls engh
Svart mylla
Kiär och moras
Hård walls engh
Skiön walls engh
Sand mylla
Här moter³ Borrydz ägor
Hallegrund och skenewalls engh
Här möter Blißbärgs wttmarck
Onyttigh mås se
Sten backe
Öriord
Beetz marck
Betes marck
Svart mylla
Beetz ha ge
Steen backe
Skiön walls eng
Svart mylla
Star och maengh
Ene backe till byen
Quarn
Laffwa fluvig
På denna si dan möter Lundbydz ägor
Staar och maa engh
Bettz hage till all bynn
Beetz hage
Här möter wttmarkan byns
Scala ulnarvm  
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² aker dvs. åker
³ moter dvs. möter