O3:71-72

 
(Rubrik:)        Redwägz heradt     Blisbärgz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     höö
                                                                        tunner     Las

             Blisbärg ähr 15 hemman                                               NB  1 haffwer 1 eng
             Wttsäde till hela bynn                           109          212          och en betzhage på
       1    Dalequarn crone                   1                                            Knecktequarns affrit
                 Wttsäde alls                                         7 9/10     16          ning och är noterat medh
    NB     Humblegårdz stänger  300                                                  4. specificerat folio 73.
             2 quarner i ett hus gångande årligen                                     och hööt är inräcknat 
       2    Storegården crone                1                                            på förbemälte gård
                 Wttsäde i giärdet A                              6 1/5      30
                               i giärdet B                              9 4/5       
             Humblegårdzstänger  400        
       3    Tompten crone                     1                 
                 Wttsäde i giärdet A                              5 2/5      20
                               i giärdet B                                 4/5 
             3 ängefiällar bland Dyragårdz än-
             giar specificerade Folio 77  1½ laß
             Humblegårdz stänger  400
             Quarn i en bäck understundom gångande
             höst och wåår    
       4    Holmen crone                       1                 
                 Wttsäde i giärdet A                              2 2/5      12
                               obrukat åker                          4         
             Humblegårdzstänger  200  
       5    Stensgården skatte                1                 
                 Wttsäde i giärdet A                              7          20
                               i giärdet B                                 1/2 
       6    Gategården crone                  1                 
                 Wttsäde i giärdet A                              5          16
                                Giärdet B                              1     
       7    Lars gård  skatte                    1                
                 Wttsäde i giärdet A                              3 3/5      20
                                Giärdet B                              3 4/5   
             Humblegårdzstänger  600               
       8    Enkegården skatte                 1                   
                 Wttsäde i gärdet A                                 1/2      20
                               I giärdet B                              6 4/5  
       9    Bastequarn frelze                               
                 Wttsäde i giärdet A                                 7/10      
     10    Hallabolet frelze                    ½        
                 Wtsäde i giärdet A                               3 1/2     10
     11    Kijllaquarn frelze                            
                 Wttsäde i giärdet A                                1/2     
     12    Kringlequarn frelze                ¼       
                 Wttsäde i giärdet A                             1 2/5       6
     13    Pastoris gårdh      
                 Wttsäde i giärdet A                             15 2/5     26
                 Wttsäde i giärdet B                               1 1/2
             2 ängefiällar på Wimmerstadz afritning
             Specificerat folio 77 numero 9                                 1 laß
             7 ängefiällar på Dalma afritning
             Specificerat folio 92 numero 8                               16
     14    Tompntan skatte                   1                   
                 Wttsäde i giärdet A                                1 4/5     16
                               i gärdet C                                 9 3/5  
                               i vreten D                                1 1/2
             2 gångande quarner årligast
     15    Storegården i Alarph skatte   1                   
                 Wttsäde i giärdet A                                 7 3/5     
                               i vreten D                                    4/5                
             Humblegårdz stänger  300 
             En åker på Wimmerstadz aff-
             ritning specificerat Folio 77 numero 8.
             7 ängefiällar på Wimmerstadz
             affritning specificerat Folio 77 numero 8.
             Ensädes jordh
             Tarffweskogh till timber
             swedie giärzle och bränne
             mark.
             Mulebethe nödtorfftigt                  
     16    Är en åker lydandes till Arf-
             wed Nilsons gård i Alarph
                                wttsäde                                        2/5   frelse
     17    Är en ängefiäll till 
             Broogården i Wimmersta höö                                    1/2    fins folio 77. med numero 4
    18     är en äng som lyder till
             Påffwarph. frelße. höö 3 laß

             1 engefiell på Kneckte quarns affrittning.
             Lyder till förbemälte by och är                                                              
             noterat medh 3. Specificerat höö                                 1     Laß
             folio 73 och är inracknat¹ på
             byn(Karttext:)


Quarnar
Hård walls engh
Noor
Södher
Sten backe
Mo iord
Kulle
Här möter Paffvarpa ägor frelße
Skogz ängh myket stenugh
Skön wals äng eller god bärande engh
Sten backe
Sten och enebakke
Tuffängh
Öör
Sand mylla
Svartmylla
Betz hagar
Stugu
Quarnar
Hårdwalls äng
Tuffengh
Quarn
Svart mylla
Här tager vtt markan wedh
Sand mylla
Quarnar
Bettz hagar
Svart mylla
Här möter Kässebärgs ägor
Quarn
Stenbacke
Quarnen numero 13 brukar pastor, men hans rette quarnfall, ähr oppe wid broen.
Här möter Alarpa ägor frälße.
 ¹ Inracknat dvs. inräcknat